dimecres, 18 d’octubre de 2017

CALENDARI D'OPOSICIONS

Avui 18 d'octubre s'ha signat a la Mesa Sectorial de serveis generals, entre d'altres, el calendari d'oposicions de les ofertes públiques corresponent a 2014, 2015, 2016 i 2017. La convocatòria d'oposicions sortirà publicat al BOIB la pròxima setmana, dijous o dissabte, però us podem anar avançant les dates d'examens que avui s'han aprovat en Mesa.


COSSOS GENERALS

- COS SUPERIOR
 • 1r exercici (torn lliure i promoció interna vertical, inclosa la reserva de persones amb discapacitat): Del 01/03 al 31/03 de  2018. 
 • 2n exercici (torn lliure i promoció interna vertical, inclosa la reserva de persones amb discapacitat): Del 01/04 al 30/04 de 2018. 
 • 3r exercici (torn lliure i reserva de persones amb discapacitat): Del 01/06 al 30/06 de 2018.
- COS DE GESTIÓ
 • 1r exercici (torn lliure i promoció interna vertical, inclosa la reserva de persones amb discapacitat): Del 01/03 al 31/03 de 2018. 
 • 2n exercici (torn lliure i promoció interna vertical, inclosa la reserva de persones amb discapacitat): Del 15/04 al 30/04 de 2018. 
 • 3r exercici (torn lliure i reserva de persones amb discapacitat): Del 15/06 al 30/06 de 2018. 
- COS ADMINISTRATIU
 • 1r exercici (torn lliure i promoció interna vertical, inclosa la reserva de persones amb discapacitat): Del 15/03 al 15/04 de 2018. 
 • 2n exercici (torn lliure i promoció interna vertical, inclosa la reserva de persones amb discapacitat): Del 01/05 al 31/05 de 2018. 
 • 3r exercici (torn lliure i reserva de persones amb discapacitat): Del 01/07 al 31/07 de 2018. 

- COS AUXILIAR ADMINISTRATIU
 • 1r exercici (torn lliure i promoció interna vertical, inclosa la reserva de persones amb discapacitat): Del 01/04 al 30/04 de 2018.
 • 2n exercici (torn lliure i promoció interna vertical, inclosa la reserva de persones amb discapacitat): Del 01/05 al 31/05 de 2018. 
- COS SUBALTERN 
 • 1r exercici (torn lliure, inclosa la reserva de persones amb discapacitat, promoció interna creuada i promoció interna per al personal laboral fix): Del 15/04 al 15/05 de 2018. 
 • 2n exercici: (torn lliure, inclosa la reserva de persones amb discapacitat, promoció interna creuada i promoció interna per al personal laboral fix): Del 15/06 al 30/06 de 2018. 

       Pressa possessió cossos generals: desembre 2018

 - COS ADVOCACIA   
 •  1r exercici: Del 15/03 al 31/03 de 2018. Data d'examen mes de març, la resta d'exercicis pendent de determinar

COSSOS FACULTATIUS 

- COS FACULTATIU SUPERIOR
 • 1r exercici (torn lliure i promoció interna vertical, inclosa la reserva de persones amb discapacitat): Del 01/09 al 15/09 de 2018. 
 • 2n exercici (torn lliure i promoció interna vertical, inclosa la reserva de persones amb discapacitat): Del 15/10 al 31/10 de 2018. 
 • 3r exercici (torn lliure i reserva de persones amb discapacitat): resta pendent de determinar 3r exercici.
 
- COS FACULTATIU TÈCNIC
 • 1r exercici (torn lliure i promoció interna vertical, inclosa la reserva de persones amb discapacitat): Del  al 15/09 al 30/09 de 2018. 
 • 2n exercici (torn lliure i promoció interna vertical, inclosa la reserva de persones amb discapacitat): Del 15/10 al 31/10 de 2018. 
 • 3r exercici (torn lliure i reserva de persones amb discapacitat): Del 01/11 al 15/11 de 2018. 

- COS AJUDANTS FACULTATIUS. RESTA PENDENT DE CONFIRMAR DATES

- COS FACULTATIU SUBALTERN. RESTA PENDENT DE CONFIRMAR DATES

Qualsevol dubte consultau amb nosaltres.

dimarts, 10 d’octubre de 2017

La marcha por unas pensiones dignas recorre Marratxí y Palma

En Palma la marcha por unas pensiones dignas, ha contado con más de un centenar de pensionistas y delegados, discurriendo hoy, desde el Aeropuerto de Son Bonet en  Marratxí, hasta la Delegación de Gobierno, recorriendo las calles de los dos municipios. 

El objetivo de estas marchas es reclamar al Gobierno cambios que permitan garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones, mejorando la estructura de sus ingresos y derogando la reforma de 2013, los pensionistas actuales y futuros "están condenados a la pérdida continua de poder adquisitivo", debido al índice de revalorización de las pensiones y al factor de sostenibilidad.
En la marcha han participado una numerosa representación de jubilados y delegados de la FeSP-UGT.

 

dijous, 7 de setembre de 2017

#trabajarEnLoPúblico: todo sobre la oferta de empleo

https://trabajarenlopublico.ning.com/

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha diseñado la red social Trabajar en lo Público que informa y permite ordenar y canalizar la información sobre toda Oferta de Empleo Público (OEP) que se convoque en el país. Su objetivo es darle la máxima difusión a todas las plazas que se convoquen desde las distintas administraciones públicas y facilitar el acceso a los ciudadanos. Esta herramienta interesará especialmente a todas las personas que quieran opositar pero también a quienes ya están dentro de la Administración y pretendan concursar dentro de su categoría, etc.

Cualquier persona podrá acceder a todas las novedades sobre empleo público (convocatorias de oposiciones, bolsas de empleo, legislación, becas y ayudas, acuerdos y convenios, formación, temarios, etc.) que vayan publicando de manera oficial las distintas administraciones (local, autonómica y estatal).

La red, pionera en su género, está diseñada en grupos de trabajo, y en ella se publicará la información por sectores laborales (sanidad, enseñanza, justicia, servicios sociales, AGE, local, autonómico, policías, bomberos, etc.) y por territorios (comunidades y ciudades autónomas).

Todas las publicaciones permiten realizar un seguimiento de las mismas. De esta manera, si una persona se adscribe al seguimiento de una publicación recibirá toda la información del proceso selectivo en el que tenga interés conforme este se vaya actualizando (fechas y lugares de las pruebas, listados de admitidos y excluidos, periodos de reclamación, ejercicios, etc.).

La herramienta que se presenta es una plataforma totalmente gratuita y que proporcionará al usuario toda la información –diariamente actualizada- de cuanta novedad surja en lo referente a las Ofertas Públicas de Empleo. Recordemos que este año se van a ofertar 67.000 plazas nuevas y alrededor de 300.000 hasta 2019, estas últimas dirigidas a interinos y eventuales que quieran optar a plaza fija.

dilluns, 4 de setembre de 2017

LA FESP-UGT RECLAMA LA COBERTURA DE TOTES LES VACANTS D'AGENTS DE MEDI AMBIENT EXISTENTS, I QUE PERMETIN ATENDRE TOTES LES necessitats de vigilància de l'arxipèlag.


El sindicat professional d'agents de medi ambient de FESP-UGT va reclamar la setamana passada la dotació i cobertura de les 27 places vacants d'aquest col·lectiu a Balears, aquesta reivindicació s'efectua, com a conseqüència de la situació insostenible a la qual ha arribat el col·lectiu després de 15 anys sense cobertura de les places que són necessàries, i per contra les seves competències no han deixat de créixer des de llavors, de manera que es veuen obligats a haver de deixar de fer una cosa per realitzar una altra, aquesta falta d'efectius impedeixen arribar a cobrir totes les necessitats de vigilància de l'arxipèlag segons el sindicat.
Com a "primera mesura d'impacte" i més urgent per pal·liar la situació, va reclamar que es cobreixin les places vacants que ja estan creades per l'administració autonòmica, que són 27, i que se sumeixen a aquest col·lectiu les 8 adscrites a reserves marines (3 d'elles vacants en l'actualitat)
Des del Sindicat d'Agents de Medi ambient de la FeSP-UGT reclamen a més a la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca un estudi detallat de les necessitats reals tant d'agents de medi ambient com de mitjans.

El secretari general de la FeSP-UGT, ha alertat sobre el fet que Balears "està a la cua" en xifra d'agents de medi ambient, tant en relació a la seva superfície, com al nombre d'habitants o d'espais protegits.


dilluns, 24 de juliol de 2017


Mesa Ordinària i Sectorial Serveis Generals celebrades els dies 20 i 21 de juliol

Mesa ordinària

A la sessió ordinària de la Mesa Sectorial de Serveis Generals que va tenir lloc dia 20 de juliol, a la sala de juntes de la conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques,  es varen tractar els següents punts: 

 • Complements específics. A la darrera Mesa Tècnica celebrada el mes de desembre del 2016, el nostre sindicat ja va proposar la revisió dels complements específics dels empleats públics. A la mesa de dia 20 vàrem reiterar la necessitat de revisar i equiparar els complements específics per adequar-los a la feina i responsabilitat de cada col·lectiu.  Des de Funció Pública són conscients d’aquesta problemàtica i s’han compromès a partir del mes de setembre a formar un grup de treball, primer per identificar els col·lectius afectats, quantificar els greuges  econòmics i calendaritzar els possibles augments.
 • Proposta de professionalització del personal base als centres de cultura. Creació d'una borsa de tècnics d'auxiliar de biblioteca i arxiu. Des d'UGT  pensam que és prioritari la creació d'un borsí d'arxiu i biblioteca  per dotar als centres de cultura d'una plantilla estable per poder donar un servei de qualitat a tota la ciutadania.
 • Convocatòries OPE’s 2014,2015,2016 i 2017. Aprovades les bases específiques de les diferents categories del cos general de la CAIB. Com ja sabeu el nostre sindicat va registrar el passat 30 de juny un escrit adreçat a Funció Pública sol·licitant que es modifiquessin de la manera més consensuada possible les bases generals que han de regir les properes convocatòries de processos selectius a Serveis Generals establint  un nou model de concurs-oposició, que doni resposta a aquesta nova situació. L’administració no ha volgut negociar el canvi de model de Bases al·legant els següents  motius:
1. La modificació de les bases crearia inseguretat jurídica a tots aquells que volguessin participar, ja que a meitat de partida es canviarien les regles del joc.
2. Funció pública dubta de la legalitat dels canvis que es realitzin de les Bases una vegada aprovades totes les ofertes públiques.
3. Aquestes ofertes són ofertes ordinàries  afectades per taxes de reposició i en cap cas provenen de l’acord d’estabilització de places on si jugarà un paper important els anys treballats a l’administració, entre altres ítems.
 • Proposta d'implantació d'un sistema d'avaluació de les competències professionals. Vàrem aprovar la implantació d’un sistema d’avaluació de competències professionals en l’àmbit dels serveis generals. La implantació d’aquest sistema d’avaluació es fonamenta en l’article 20 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el qual estableix l’obligació que les administracions públiques estableixen sistemes que permetin avaluar l’acompliment dels seus empleats. Així mateix disposa que la configuració d’aquesta avaluació s’ha de dur a terme mitjançant un procediment que mesuri i valori per una banda la conducta professional i per una altra el rendiment o la consecució de resultats.


Mesa Sectorial Serveis Generals

A la Mesa Sectorial de Serveis Generals que va tenir lloc dia 21 de juliol, a la sala de juntes de la conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques,  es va tractar el següent punt:

 • Modificació Relació llocs de feina. Valoram positivament la creació de nous llocs de feina a l’administració i mostram el nostre malestar quan hi ha un us excessiu d’obertures de places AA (Administració Autonòmica) a A5/A3 (Totes les administracions públiques). UGT va demanar que totes les places siguin AA, és a dir, que siguin cobertes per funcionaris de la CAIB i no per personal d’altres administracions, fins que no hi hagi una reciprocitat en l’oferiment de places.
Felicitam a l’Administració per l’augment de places als centres de cultura (Biblioteca Can Sales, Arxiu del Regne de Mallorca i Museu de Mallorca) que tan necessaris són per atendre les necessitats informatives dels ciutadans, així com per assegurar l’obertura de les seves sales.

Vàrem mostrar el nostre malestar als nombrosos canvis d’adscripció produïts a la conselleria de Serveis socials centralitzant molts llocs de feina a la secretaria general Tècnica. Varem votar en contra de totes aquestes modificacions.

UGT va demanar una major especialització i jerarquització de certs col·lectius, en aquesta mateixa línia hem emplaçat a l’Administració a realitzar conjuntament amb els sindicats un estudi en profunditat de tots i cada un dels llocs de treball de la CAIB. 

Vàrem instar a l’Administració a què en pròximes ocasions ens enviïn les relacions de llocs de feina nominals, és a dir, lloc de feina acompanyat del nom de la persona que l’ocupa.