dilluns, 24 de juliol de 2017


Mesa Ordinària i Sectorial Serveis Generals celebrades els dies 20 i 21 de juliol

Mesa ordinària

A la sessió ordinària de la Mesa Sectorial de Serveis Generals que va tenir lloc dia 20 de juliol, a la sala de juntes de la conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques,  es varen tractar els següents punts: 

  • Complements específics. A la darrera Mesa Tècnica celebrada el mes de desembre del 2016, el nostre sindicat ja va proposar la revisió dels complements específics dels empleats públics. A la mesa de dia 20 vàrem reiterar la necessitat de revisar i equiparar els complements específics per adequar-los a la feina i responsabilitat de cada col·lectiu.  Des de Funció Pública són conscients d’aquesta problemàtica i s’han compromès a partir del mes de setembre a formar un grup de treball, primer per identificar els col·lectius afectats, quantificar els greuges  econòmics i calendaritzar els possibles augments.
  • Proposta de professionalització del personal base als centres de cultura. Creació d'una borsa de tècnics d'auxiliar de biblioteca i arxiu. Des d'UGT  pensam que és prioritari la creació d'un borsí d'arxiu i biblioteca  per dotar als centres de cultura d'una plantilla estable per poder donar un servei de qualitat a tota la ciutadania.
  • Convocatòries OPE’s 2014,2015,2016 i 2017. Aprovades les bases específiques de les diferents categories del cos general de la CAIB. Com ja sabeu el nostre sindicat va registrar el passat 30 de juny un escrit adreçat a Funció Pública sol·licitant que es modifiquessin de la manera més consensuada possible les bases generals que han de regir les properes convocatòries de processos selectius a Serveis Generals establint  un nou model de concurs-oposició, que doni resposta a aquesta nova situació. L’administració no ha volgut negociar el canvi de model de Bases al·legant els següents  motius:
1. La modificació de les bases crearia inseguretat jurídica a tots aquells que volguessin participar, ja que a meitat de partida es canviarien les regles del joc.
2. Funció pública dubta de la legalitat dels canvis que es realitzin de les Bases una vegada aprovades totes les ofertes públiques.
3. Aquestes ofertes són ofertes ordinàries  afectades per taxes de reposició i en cap cas provenen de l’acord d’estabilització de places on si jugarà un paper important els anys treballats a l’administració, entre altres ítems.
  • Proposta d'implantació d'un sistema d'avaluació de les competències professionals. Vàrem aprovar la implantació d’un sistema d’avaluació de competències professionals en l’àmbit dels serveis generals. La implantació d’aquest sistema d’avaluació es fonamenta en l’article 20 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el qual estableix l’obligació que les administracions públiques estableixen sistemes que permetin avaluar l’acompliment dels seus empleats. Així mateix disposa que la configuració d’aquesta avaluació s’ha de dur a terme mitjançant un procediment que mesuri i valori per una banda la conducta professional i per una altra el rendiment o la consecució de resultats.


Mesa Sectorial Serveis Generals

A la Mesa Sectorial de Serveis Generals que va tenir lloc dia 21 de juliol, a la sala de juntes de la conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques,  es va tractar el següent punt:

  • Modificació Relació llocs de feina. Valoram positivament la creació de nous llocs de feina a l’administració i mostram el nostre malestar quan hi ha un us excessiu d’obertures de places AA (Administració Autonòmica) a A5/A3 (Totes les administracions públiques). UGT va demanar que totes les places siguin AA, és a dir, que siguin cobertes per funcionaris de la CAIB i no per personal d’altres administracions, fins que no hi hagi una reciprocitat en l’oferiment de places.
Felicitam a l’Administració per l’augment de places als centres de cultura (Biblioteca Can Sales, Arxiu del Regne de Mallorca i Museu de Mallorca) que tan necessaris són per atendre les necessitats informatives dels ciutadans, així com per assegurar l’obertura de les seves sales.

Vàrem mostrar el nostre malestar als nombrosos canvis d’adscripció produïts a la conselleria de Serveis socials centralitzant molts llocs de feina a la secretaria general Tècnica. Varem votar en contra de totes aquestes modificacions.

UGT va demanar una major especialització i jerarquització de certs col·lectius, en aquesta mateixa línia hem emplaçat a l’Administració a realitzar conjuntament amb els sindicats un estudi en profunditat de tots i cada un dels llocs de treball de la CAIB. 

Vàrem instar a l’Administració a què en pròximes ocasions ens enviïn les relacions de llocs de feina nominals, és a dir, lloc de feina acompanyat del nom de la persona que l’ocupa.

           

dimecres, 5 de juliol de 2017

UGT INFORMA
DES D’UGT DEMANAM A L’ADMINISTRACIÓ
1.   MODIFICACIÓ DE LES BASES GENERALS D’OPOSICIONS A CONCURS-OPOSICIÓ
2.   PROMOCIÓ INTERNA EN LA MODALITAT DE CONCURS-OPOSICIÓ AMB EL MÀXIM LEGAL DE PERCENTATGE DE MÈRITS
3.   CONVOCATÒRIA NOU CONCURS DE TRASLLATS


El passat 30 de juny vàrem registrar un escrit adreçat a Funció Pública sol·licitant:


Ramón Ordóñez Nievas, actuant com a secretari de sector d'Administració Autonòmica de la Federació d’empleades i empleats públics de la Unió General de Treballadors de les Illes Balears (FeSP-UGT).

EXPÒS

  1. Que la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 5 de maig de 2016 va aprovar les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura de les places vacants de personal funcionari, de l’àmbit dels serveis generals, previstes a les Ofertes Públiques d’Ocupació per als anys 2014, 2015 i 2016. [BOIB núm. 60, 12 de maig]. Bases que varen esser proposades i aprovades de manera unilateral per part de l’Administració i sense conèixer que dirien els  pressupostos  generals  de l’Estat.

  1. Que el Acuerdo para la mejora de empleo público signat per CCOO, CSIF i el nostre sindicat UGT, afecta l’oferta d'ocupació pública amb una taxa de reposició del 100% en aquells col·lectius d’atenció a la ciutadania en els serveis públics.

  1. Que a la vista de la Llei de Pressuposts Generals, que recull l’acord referit, publicat el dia 28/06/2017, queda molt clar que per una banda a Serveis Generals es planteja una taxa de reposició d’un 50%, llevat de casos excepcionals ja esmentats; ara bé, a més a més i a les mesures de reducció de d'ocupació temporal es parla del col·lectiu que presta assistència directa als usuaris dels serveis socials, cosa que ens sembla cabdal per la nostra petició final, també fa referència expressa a les persones que presten serveis al SOIB (polítiques actives d’ocupació), sempre que venguin ocupades des d’almenys tres anys.

Tenint en compte:

a.     Que la repercussió d’aquest acord, tot i que en principi pareix que afecta en menor mesura a Serveis Generals que a Sanitat i a Educació, al final implicarà l’existència d’un número important de places que hauran de tendir a la reducció de la taxa d’interinitat també a Serveis Generals.

b.    Que és evident que la taxa de temporalitat/interinitat si no és bona ni a Sanitat ni a Educació, tampoc ho és a Serveis Generals i el nostre sindicat seguirà fent feina a tots els fòrums per tal que les persones que fan feina a qualsevol àmbit de l’administració puguin ocupar llocs estables, de manera que tots els serveis públics estiguin ben dotats i ben coberts per personal estable, ja que això és bo per les persones que treballen i també per l’administració i pels destinataris finals dels serveis públics.

c.     Que de la situació actual de taxa d’interinitat, en cap cas és culpable cap persona sinó la mateixa administració, malgrat fos per imperatiu legal.

d.    Que en referència al Acuerdo Para la Mejora del Empleo Público signat el 29 de març de 2017 entre UGT, CSIF, CCOO i el Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España, on diu ”… en cuyo marco podrá ser objeto de valoración entre otros méritos, en su caso, el tiempo de servicios prestados a la Administració”.


Per tot l'exposat,


SOL·LICIT


Que, prèvia negociació amb els interlocutors adients, amb la convocatòria que calgui a la major brevetat, es modifiquin de la manera més consensuada possible les bases generals que han de regir les properes convocatòries de processos selectius a Serveis Generals establint  un nou model de concurs-oposició, que doni resposta a aquesta nova situació.

Que a la vegada que es desenvolupen les Ofertes Públiques d’Ocupació de Serveis Generals, és convoqui un procés de Promoció Interna en la modalitat de concurs-oposició, en el qual la fase de mèrits tingui un valor del percentatge màxim legal, al no computar aquesta promoció com a taxa de reposició, permetria d’aquesta manera un increment major en el càlcul del 50% de la taxa de reposició corresponent a Serveis Generals.

Que una vegada finalitzada la OPE i la Promoció interna, es convoqui un nou concurs de trasllats, que permeta reprendre la dinàmica natural de la Funció Pública, sense haver d’esperar uns altres 4 anys.


El saluda atentament,Ramón Ordóñez Nievas
Secretari Sector Administració Autonòmica
Federació d´empleades i empleats de serveis públics-UGTCONSELLERIA D´HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Direcció General de Funció Pública.- Sr. Pedro Jiménez Jiménez .


US SEGUIREM INFORMANT!!!