dilluns, 24 d’octubre de 2016

Comissió Paritària Sector Públic Instrumental


Proves de llengua catalana de gener de 2017La Direcció General de Política Lingüística obre una nova convocatòria de proves per obtenir els certificats oficials de coneixements de català dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu (LA).
 
Termini d’inscripció
Del 2 al 16 de novembre de 2016

Dates de les proves
Proves escrites: 28 de gener (B1, C1 i LA) i 4 de febrer (A2, B2 i C2)
Proves orals: 11 de març (tots els nivells)

Llocs de les proves
Calvià, Inca, Llucmajor, Manacor, Palma, Ciutadella, Eivissa i Formentera
dissabte, 22 d’octubre de 2016

Borsa de personal de neteja de la CAIB 


En data de 20 d’octubre de 2016 es publica la llista definitiva de valoració de mèrits del concurs per a constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal de neteja de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o bé per cobrir llocs de treball per a interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera (BOIB núm. 25, de 23 de febrer de 2016).                                                                                                        

En breu es publicarà en el BOIB la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual s’aprova la llista d'aspirants seleccionats del concurs per constituir la borsa convocada.

Podeu consultar la llista esmentada a la pàgina web  http://oposicions.caib.es/

dijous, 20 d’octubre de 2016

CONCURS DE TRASLLAT
PUBLICADA LA LLISTA PROVISIONAL

Es fa pública la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en el procediment per proveir llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb expressió de la causa d’exclusió, convocat per la Resolució de 14 de juliol de 2016 (BOIB núm. 93, de 23 de juliol)

Procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears - 2016Les persones excloses disposen d’un termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la Resolució en el tauler d’anuncis de l’Escola Balear d’Administració Pública per esmenar les deficiències detectades i per aportar els documents preceptius (del 21 d'octubre al 2 de novembre).

dijous, 13 d’octubre de 2016

CALENDARI LABORAL DIES FESTIUS 2017
Resta de festius d'àmbit local consultau el BOIB núm. 126 de 4 d'octubre de 2016dilluns, 3 d’octubre de 2016

RECUPERACIÓN DE LA COMPENSACIÓN POR INCAPACIDAD TEMPORAL ( IT )

Un nuevo acuerdo de la Mesa de Empleados Públicos, celebrada el 20 de Julio de 2016 y que se elaboró a través del grupo de trabajo creado al efecto, y que ha sido ratificado por el Acuerdo del Consell de Govern del día 30 de Septiembre del 2016, supone un avance más en la recuperación de derechos perdidos, mediante la aplicación de los decretos de medidas económicas y recortes aplicados a los funcionarios y personal laboral de la CAIB sufridos en la anterior legislatura.
 
El Decreto Ley 5/2012 que extendió las limitaciones del complemento por IT a todos los empleados al servicio de la CAIB,  y que, supuso una merma importante de las retribuciones de todos ellos, ha sido modificado mediante la ampliación de las situaciones de incapacidad laboral en las que los trabajadores de la CAIB podrán percibir el 100 % de sus retribuciones, y que afecta a los siguientes casos:
 1. Las que impliquen una intervención quirúrgica u hospitalización, aunque éstas tengan lugar en un momento posterior, siempre que correspondan al mismo proceso patológico y no haya habido interrupción. A efectos de determinar esta situación, sólo se considerará intervención quirúrgica la que derive de tratamientos que estén incluidos en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud.
 2. Los procesos que impliquen tratamientos de radioterapia o de quimioterapia, o tratamientos de naturaleza análoga.
 3. Los procesos que tengan el inicio durante el estado de gestación, aunque no supongan una situación de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia.
 4. Las derivadas de contingencias comunes por una enfermedad grave que imposibilite el desarrollo normal de la prestación del servicio. A este efecto, se entenderán como enfermedad grave las bajas iguales o superiores a cinco días.
 5. Las que afecten a empleadas públicas víctimas de violencia de género y que deriven de dicha situación.
IT  Dias 
1
1*, 2 y 3
4
5, 6, 7,……
Retribución
         100%                    Con justificante de asistencia al medico
50 %
75 %
100%
* Día 1 sin justificante asistencia al  medico


La plena operatividad del Acuerdo del Consell de Govern se conseguirá al día siguiente de su ratificación por la mesa sectorial de cada ámbito (Sanidad, Educación y Servicios Generales), según la disponibilidad económica financiera y el calendario de retorno de derechos acordado en cada caso.

Desde la FeSP-UGT, valoramos positivamente este avance en la recuperación de los derechos que han sido arrebatados injustamente a los empleados públicos, y seguiremos defendiendo la recuperar el 100 % de la retribución en todos los dias de la IT.

Seguiremos trabajando a través de la negociación, por la defensa de los servicios públicos y el retorno del resto de derechos sustraídos.

divendres, 30 de setembre de 2016

L'EBAP ha publicat a l'espai MATCAT de Formació Oberta el Material didàctic de nivell C1L'EBAP ha publicat a l'espai MATCAT de Formació Oberta el Material didàctic de nivell C1 , que és una adaptació del manual que es fa servir en els cursos de llengua catalana de l'EBAP i que inclou continguts teòrics dels blocs de fonètica, ortografia, morfosintaxi, lèxic, expressió oral i expressió escrita.

dilluns, 26 de setembre de 2016

NOVA FORMACIÓ EN LÍNIA

Novetats en matèria de procediment administratiu. Pla EBAP
L'EBAP obre dins el Pla de Formació General, un nou termini d'inscripció per a participar en l'activitat formativa en línia Novetats en matèria de procediment administratiu derivades de les lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre. Podeu fer la inscripció per l'Intranet del 26 de setembre al 3 d'octubre.

FG16-130: Per a grups C1, C2 i AP
FG16-129: per a grups A1 i A2dissabte, 24 de setembre de 2016

divendres, 23 de setembre de 2016

COMENÇAM A RECUPERAR DRETS: BESTRETES


Avui 23 de setembre el Consell de Govern ha aprovat el dret del personal de l'Administració de demanar BESTRETES a compte del sou.


El Decret llei 5/2012 va eliminar la possibilitat que els funcionaris poguessin demanar bestretes a compte del seu sou. La mesura que ara s’adopta corregeix els efectes del Decret llei i referma el compromís del Govern amb la recuperació de drets. L’Acord del Consell de Govern duu a la pràctica l’Acord de la Mesa General dels Empleats Públics de la Comunitat Autònoma del passat 20 de juliol. La mesura se suma a altres accions de recuperació de drets dels treballadors públics, com ha estat la flexibilització horària.

El Consell de Govern ha acordat aixecar la suspensió relativa a les convocatòries i les concessions d’ajuts en concepte d’acció social relatives a les bestretes de les retribucions a favor del personal de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sotmès a l’àmbit d’aplicació del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques.

El Decret llei 5/2012 va establir un grapat de mesures que feien una incidència especial en la despesa de personal i en les condicions de treball dels empleats públics. Aquesta suspensió en la concessió de bestretes s’ha mantingut fins enguany. No obstant això, la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma en vigor permet que durant el 2016 i per mitjà d’un acord del Consell de Govern es puguin aixecar les suspensions relatives a altres prestacions i ajuts, en el marc del pla economicofinancer vigent i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de l’exercici.

En la sessió de la Mesa de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de dia 20 de juliol de 2016, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals més representatives varen acordar crear un grup de treball per estudiar i analitzar, entre altres mesures, l’aixecament de les suspensions relatives a les prestacions i ajuts d’acció social. Va ser en el si d’aquest grup de treball on es va acordar, en matèria d’acció social, que l’Administració havia d’elevar al Consell de Govern una proposta relativa a l’aixecament de la suspensió de la concessió de bestretes, per prendre-la en consideració i aprovar-la, d’acord amb el criteri de prudència financera.

DESPRÉS DE LA SEVA APROVACIÓ EN CONSELL DE GOVERN, LA MESURA ENTRARÀ EN VIGOR EL DIA DE LA SEVA PUBLICACIÓ EN EL BOIB.

Us seguirem informant 
 

dijous, 15 de setembre de 2016

Mesa General d’Empleats Públics de la CAIB: IT's i Bestretes

Avui dijous 15 de setembre a la Mesa General d’Empleats Públics hem seguit avançant en els aspectes que ja es varen tractar el passat 26 de Juliol.

Els punts del ordre del dia han estat:

1.- Regulació del descompte per baixes de IT's.
2.- Aixecament de  la  suspensió  de les  Bestretes.


1. En referència al tema de les  IT’s, la FeSP-UGt ha defensat la recuperació del 100% del complement, tal i com es tenia abans de les retallades del 2012. En aquest sentit, tampoc no ha estat acceptada la proposta de la FeSP-UGT de que la primera baixa que es produeixi a l'any no tingués efectes econòmics sigui quina sigui la seva duració.

A la Mesa d’avui, l’Administració ha presentat una proposta que sense donar satisfacció total a les nostres pretensions. Significa un avanç. En la recuperació de drets, sempre subjectes  pels límits impositius del Decret Estatal i Autonòmic.

Proposta de modificació de l'Acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2012 pel qual es determinen les situacions de caràcter excepcional en les quals es reconeix un complement econòmic de la prestació reconeguda per la Seguretat Social fins a aconseguir, com a màxim, el 100 % de les retribucions que corresponguin a les persones afectades en cada cas

"Afectació greu de la salut que impossibilita el normal desenvolupament de la prestació de serveis. S'entendrà que concorre aquesta circumstància en els supòsits d'acreditació d'una baixa mèdica la durada de la qual sigui igual o superior a 5 dies. "

La modificació de l'acord de Consell de Govern de dia 9 de novembre de 2012, produirà els seus efectes l'endemà de ser ratificat en la taula sectorial de cada àmbit corresponent, conforme a la disponibilitat econòmica financera i a la calendarització de tornada de drets efectuat.

En la pràctica suposa que les IT's de 5 dies o més, independentment de la seva causa, es complementaran fins a aconseguir el 100 % de les retribucions que corresponguin en cada cas.
  
2. En les pròximes setmanes es durà  a Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, per la seva aprovació, el següent acord:

 • Primer. Aixecar la suspensió relativa a les convocatòries i les concessions d’ajuts en concepte d’acció social relatives a les bestretes de les retribucions a favor del personal sotmès a l’àmbit d’aplicació del Decret llei 5/2012.
 • Segon. Aquest Acord entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Us seguirem informant

dimarts, 13 de setembre de 2016

Convocatòria per a la inscripció en la Base de dades del professorat de l’EBAP

 
Oberta la convocatòria per a la inscripció en la Base de dades del professorat de l’EBAP per al desenvolupament de la formació en seguretat i emergències.

La inscripció dels docents es farà en l’àrea o àrees formatives que corresponguin i, específicament, en la matèria o matèries que puguin impartir d’acord amb la seva formació o experiència.

El termini per a la presentació de sol·licituds és des del 12 al 26 de setembre
 

divendres, 9 de setembre de 2016

Informa EXPRESS

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA MESA SECTORIAL DE SERVEIS GENERALS 09-09-2016Avui ha tingut lloc a la seu de la Conselleria d'Administracions Públiques la sessió extraordinària de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma amb l'ordre del dia següent:

 1. Esborrany de decret pel qual es regula l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 2. Temaris i exercicis torn lliure cos d'advocacia.

UGT es manifesta a favor de tots els processos de provisió de llocs de feina que l'Administració convoqui, sigui del cos i categoria que sigui i valorem molt positivament qualsevol convocatòria pública de processos selectius.

No estem d'acord com s'ha desenvolupat tot aquest procés del cos de l'advocacia de la Comunitat Autònoma i així ho hem manifestat en Mesa:
 • Celeritat en tot el procés.
 • Més transparència.
 • Agravi comparatiu amb la resta de personal funcionari per la publicació dels temaris de promoció interna a la Intranet. El Director General de Funció Pública reitera les seves disculpes en aquest sentit.

Seguirem informant-vos!!!


dimarts, 6 de setembre de 2016

Darreres actuacions del nostre sindicat en relació al procés d'adscripcions de les places d'ATES

Clica damunt la imatge per ampliar
 

https://drive.google.com/file/d/0B4XJhvFPZabEbEIxejNVd2J2VTQ/view?usp=sharing

dijous, 1 de setembre de 2016

Conveni UOC-FeSP-UGT: aconsegueix descomptes per a estudiar a la UOC

 
http://estudis.uoc.edu/ca/estudis
  
Aconsegueix descomptes fins a un 10% en programes UOC per millorar professionalment

Amb l'objectiu de potenciar la contínua millora professional dels afiliats, la Federació d’Empleades i Empleats Públics de la UGT de les Illes Balears (FeSP-UGT) ha signat un conveni amb la UOC per obtenir avantatges econòmics en les matrícules dels programes més afins al seu àmbit professional.PROCEDIMENT PER BENEFICIAR-SE DEL DESCOMPTE:


Si pertanys al FeSP-UGT, envia un missatge a uocbalears@uoc.edu amb la referència FeSP-UGT i indicant els estudis que t'interessen, i la UOC contactarà amb tu per informar-te de les condicions i el procediment de matriculació. Tots els descomptes per la FeSP-UGT són acumulables amb els descomptes específics que la UOC fixi en cada període de matriculació


     GRAUS:
     5% dte. sobre la primera matrícula
     Graus


MÀSTERS UNIVERSITARIS:
5% dte. sobre la primera matrícula
Màsters universitaris

DOCTORATS:
5% dte. sobre la primera matrícula
Programes de doctorat

MÀSTERS, POSTGRAUS I ESPECIALITZACIONS:
10% dte. sobre la primera matrícula
Màsters, postgraus i especialitzacions

SEMINARIS I CURSOS:
10% dte. sobre la primera matrícula
Seminaris i cursos

CURSOS D'IDIOMES:
10% dte. sobre la primera matrícula

dimarts, 23 d’agost de 2016

UN ALTRE INCOMPLIMENT DE L'ADMINISTRACIÓ


Un cop rebut el document que recull el procés de tria de centre educatiu per part dels auxiliars tècnics educatius (ATE), volem informar-vos que:

Si bé el document recull quasi tot el que la FeSP-UGT va proposar al Comitè d'Empresa i que es va acordar amb consentiment de l'Administració, aquesta basant-se en un informe de Funció Pública fet a mida, ha tornat enrere i evitarà treure a tria els llocs ocupats per interins.

Per part de la FeSP-UGT volem fer constar la nostra disconformitat amb l'incompliment unilateral de l'acordat i a més a més, ens posam a disposició dels nostres afiliats si es veuen perjudicats pel procés de tria.

Si l'Administració manté la seva incongruent postura, exigirem ja un procés de mobilitat per tal que el personal laboral fixe pugui veure satisfet el seu millor dret envers el personal interí.

Al mateix temps també exigirem un procés de consolidació del personal interí.

La FeSP ha presentat un escrit davant l'Administració exigint es compleixi l'acord que es va aprovar el 5 d'agost a la reunió extraordinària del Comitè d'Empresa d'Educació per al curs 2016-2017.

Consulta l'escrit clicant damunt la imatge.


https://drive.google.com/file/d/0B4XJhvFPZabETU9TN19WMHZVcHM/view?usp=sharing

 Seguirem lluitant pels teus drets!!!

dimecres, 17 d’agost de 2016

Procés de tria de centre educatiu públic per part dels auxiliars tècnics educatius (ATE) pel curs 2016-2017

Clica  a la imatge per consultar el document 


https://drive.google.com/file/d/0B4XJhvFPZabEVFM5Z0s2Vk1oWEk/view?usp=sharing
 


dilluns, 8 d’agost de 2016

Reunió extraordinària Comitè d'Empresa d'Educació per a tractar l'adjudicació de places del personal Auxiliar Tècnic Educatiu

El passat divendres 5 d'agost es va celebrar la reunió extraordinària del Comitè d'Empresa d'Educació per a tractar la proposta de l'Administració sobre les adjudicacions de places del personal Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE) per al pròxim curs 2016-2017.

El debat fou intens i es va perllongar fins a migdia. Finalment es va imposar la lògica i la majoria del ple (CSIF i UGT) donaren suport a la proposta d'UGT.

L'acord aconseguit contempla els següents punts:
 1. La participació és voluntària.
 2. Es podrà elegir entre totes les vacants disponibles en funció del nombre d'hores i zona de treball.
 3. L'ordre per a elegir destinació serà la nota d'oposició.
 4. Els interins escolliran després per l'ordre de prelació de la borsa de treball.
 5. Les persones que no estiguin en la borsa, escolliran en darrer lloc i per ordre d'antiguitat.
L'Administració acceptà la decisió però condiciona la seva aplicació a la possibilitat de fer-ho amb tan poca antelació. Esperem que compleixin la seva part.

Aquest acord és sols d'aplicació per al curs 2016-2017, des de la FeSP-UGT seguirem treballant per a què amb el temps que tenim fins a les properes adjudicacions del 2017-2018, s'acordi un sistema d'adjudicació definitiu i consensuat, en el que es valoren les titulacions acadèmiques, cursos de formació, antiguitat i altres mèrits per tal d'establir l'ordre de prelació en l'elecció de places vacants.

També reivindicam un concurs de trasllats ja, per tal que aquelles persones que desitgen canviar d'illa o zona ho puguin fer.

Seguirem lluitant pels teus drets!!!


dijous, 4 d’agost de 2016

La FeSP presenta una proposta alternativa en l'adjudicació de places dels Auxiliars Tècnics Educatius


El passat 28 de juliol l'Administració de la CAIB va presentar una proposta referida al procés d'elecció de centre educatiu públic (CEIP-IES) dels Auxiliars Tècnics Educatius (ATE) per al curs 2016-2017.


La FeSP ha presentat un escrit amb al·legacions a la proposta de l'Administració. Entre d'altres, entenem que s'hauria d'establir un sistema d'adjudicació definitiu, consensuat i vàlid de cara al futur, amb la finalitat de donar tranquil·litat i seguretat jurídica al col·lectiu d'ATEs.

En defensa dels treballadors i treballadores del col·letiu ATEs, exigim:
 • Sistema definitiu i consensuat.
 • Treure únicament a adjudicació les places vacants.
 • Mobilitat per raons de Salut Laboral i Violència de Gènere d'acord al V Conveni aplicable al personal laboral CAIB.
 • Concurs per a vacants que contempli titulació, formació, antiguitat... d'acord amb l'avaluació per a l'acompliment recollida en el EBP.

Per tant, valoram negativament la urgència de la proposta de l'Administració, amb absència de taules de treball conjuntes, i criteris clars i consensuats.


Consulta la proposta de l'Administració clicant a la imatge.

https://drive.google.com/file/d/0B4XJhvFPZabERmxsbnUzekhXbEpqUVVkb3RMRzJfTzR4UGZJ/view?usp=sharing

Consulta l'escrit d'al·legacions presentat per la FeSP.

https://drive.google.com/file/d/0B4XJhvFPZabEeUM1UGRFcmo3Q1k/view?usp=sharing


divendres, 29 de juliol de 2016

INICIANT EL CAMÍ DE LA RECUPERACIÓ


Avui 29 de juliol de 2016 hem començat a recollir els fruits derivats de l'acord de la Mesa General d'Empleats Públics cel·lebrada el passat 20 de juliol. El primers drets recuperats són:
 • Aixecament de  la  suspensió  de  la  concessió  de  les  bestretes en el mes de septembre.
 • Creació d'un grup de treball durant les primeres 10 dies de septembre que analitzarà les propostes fetes per la part social per recuperar les IT's. En aquest sentit la FeSP-UGT ha demanat que la primera baixa que es produeixi a l'any no tingués efectes econòmics sigui quina sigui la seva duració.

Clica a la imatge per consultar l'acord signat.

https://drive.google.com/file/d/0B4XJhvFPZabEWUVNODhLd0ltOXc/view?usp=sharing

Seguirem lluitant pels teus drets!!!

dimecres, 27 de juliol de 2016


CONCURS DE TRASLLAT: SOL·LICITUD TELEMÀTICA Com ja sabreu una de les novetats del concurs de trasllat que es va publicar el passat dissabte 23 de juliol és la presentació de la sol·licitud per via telemàtica.


El personal funcionari de la CAIB en situació de servei actiu pot emplenar i registrar telemàticament la sol·licitud, juntament amb la memòria (per a places de nivell 26 o superior) o el currículum (per a places de lliure designació), a través del Portal de Serveis al Personal <portaldelpersonal.caib.es>.

El procés és molt senzill, de tota manera si necessitau ajuda no dubtau en posar-vos en contacte amb nosaltres i venir al nostre local per explicar-vos amb més detall el funcionalment del procés.

C/ Jeroni Antich, 5, 3, C, 07003, Palma
Tel. 971 454 819  - Fax 971 221 400
funcionaris.caib@ugt-fspib.org

El tràmit, a més de via telemàtica, també es pot realitzar presencialment amb el model oficial que és a disposició de les persones interessades a l’EBAP, a les conselleries del Govern i en el web <http://ebap.caib.es>

Recordau que el termini estarà obert fins dia 31 d’agost.

Salutacions i sort a tots en el concurs.