dimarts, 23 d’agost de 2016

UN ALTRE INCOMPLIMENT DE L'ADMINISTRACIÓ


Un cop rebut el document que recull el procés de tria de centre educatiu per part dels auxiliars tècnics educatius (ATE), volem informar-vos que:

Si bé el document recull quasi tot el que la FeSP-UGT va proposar al Comitè d'Empresa i que es va acordar amb consentiment de l'Administració, aquesta basant-se en un informe de Funció Pública fet a mida, ha tornat enrere i evitarà treure a tria els llocs ocupats per interins.

Per part de la FeSP-UGT volem fer constar la nostra disconformitat amb l'incompliment unilateral de l'acordat i a més a més, ens posam a disposició dels nostres afiliats si es veuen perjudicats pel procés de tria.

Si l'Administració manté la seva incongruent postura, exigirem ja un procés de mobilitat per tal que el personal laboral fixe pugui veure satisfet el seu millor dret envers el personal interí.

Al mateix temps també exigirem un procés de consolidació del personal interí.

Seguirem lluitant pels teus drets!!!

dimecres, 17 d’agost de 2016

Procés de tria de centre educatiu públic per part dels auxiliars tècnics educatius (ATE) pel curs 2016-2017

Clica  a la imatge per consultar el document 


https://drive.google.com/file/d/0B4XJhvFPZabEVFM5Z0s2Vk1oWEk/view?usp=sharing
 


dilluns, 8 d’agost de 2016

Reunió extraordinària Comitè d'Empresa d'Educació per a tractar l'adjudicació de places del personal Auxiliar Tècnic Educatiu

El passat divendres 5 d'agost es va celebrar la reunió extraordinària del Comitè d'Empresa d'Educació per a tractar la proposta de l'Administració sobre les adjudicacions de places del personal Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE) per al pròxim curs 2016-2017.

El debat fou intens i es va perllongar fins a migdia. Finalment es va imposar la lògica i la majoria del ple (CSIF i UGT) donaren suport a la proposta d'UGT.

L'acord aconseguit contempla els següents punts:
 1. La participació és voluntària.
 2. Es podrà elegir entre totes les vacants disponibles en funció del nombre d'hores i zona de treball.
 3. L'ordre per a elegir destinació serà la nota d'oposició.
 4. Els interins escolliran després per l'ordre de prelació de la borsa de treball.
 5. Les persones que no estiguin en la borsa, escolliran en darrer lloc i per ordre d'antiguitat.
L'Administració acceptà la decisió però condiciona la seva aplicació a la possibilitat de fer-ho amb tan poca antelació. Esperem que compleixin la seva part.

Aquest acord és sols d'aplicació per al curs 2016-2017, des de la FeSP-UGT seguirem treballant per a què amb el temps que tenim fins a les properes adjudicacions del 2017-2018, s'acordi un sistema d'adjudicació definitiu i consensuat, en el que es valoren les titulacions acadèmiques, cursos de formació, antiguitat i altres mèrits per tal d'establir l'ordre de prelació en l'elecció de places vacants.

També reivindicam un concurs de trasllats ja, per tal que aquelles persones que desitgen canviar d'illa o zona ho puguin fer.

Seguirem lluitant pels teus drets!!!


dijous, 4 d’agost de 2016

La FeSP presenta una proposta alternativa en l'adjudicació de places dels Auxiliars Tècnics Educatius


El passat 28 de juliol l'Administració de la CAIB va presentar una proposta referida al procés d'elecció de centre educatiu públic (CEIP-IES) dels Auxiliars Tècnics Educatius (ATE) per al curs 2016-2017.


La FeSP ha presentat un escrit amb al·legacions a la proposta de l'Administració. Entre d'altres, entenem que s'hauria d'establir un sistema d'adjudicació definitiu, consensuat i vàlid de cara al futur, amb la finalitat de donar tranquil·litat i seguretat jurídica al col·lectiu d'ATEs.

En defensa dels treballadors i treballadores del col·letiu ATEs, exigim:
 • Sistema definitiu i consensuat.
 • Treure únicament a adjudicació les places vacants.
 • Mobilitat per raons de Salut Laboral i Violència de Gènere d'acord al V Conveni aplicable al personal laboral CAIB.
 • Concurs per a vacants que contempli titulació, formació, antiguitat... d'acord amb l'avaluació per a l'acompliment recollida en el EBP.

Per tant, valoram negativament la urgència de la proposta de l'Administració, amb absència de taules de treball conjuntes, i criteris clars i consensuats.


Consulta la proposta de l'Administració clicant a la imatge.

https://drive.google.com/file/d/0B4XJhvFPZabERmxsbnUzekhXbEpqUVVkb3RMRzJfTzR4UGZJ/view?usp=sharing

Consulta l'escrit d'al·legacions presentat per la FeSP.

https://drive.google.com/file/d/0B4XJhvFPZabEeUM1UGRFcmo3Q1k/view?usp=sharing


divendres, 29 de juliol de 2016

INICIANT EL CAMÍ DE LA RECUPERACIÓ


Avui 29 de juliol de 2016 hem començat a recollir els fruits derivats de l'acord de la Mesa General d'Empleats Públics cel·lebrada el passat 20 de juliol. El primers drets recuperats són:
 • Aixecament de  la  suspensió  de  la  concessió  de  les  bestretes en el mes de septembre.
 • Creació d'un grup de treball durant les primeres 10 dies de septembre que analitzarà les propostes fetes per la part social per recuperar les IT's. En aquest sentit la FeSP-UGT ha demanat que la primera baixa que es produeixi a l'any no tingués efectes econòmics sigui quina sigui la seva duració.

Clica a la imatge per consultar l'acord signat.

https://drive.google.com/file/d/0B4XJhvFPZabEWUVNODhLd0ltOXc/view?usp=sharing

Seguirem lluitant pels teus drets!!!

dimecres, 27 de juliol de 2016


CONCURS DE TRASLLAT: SOL·LICITUD TELEMÀTICA Com ja sabreu una de les novetats del concurs de trasllat que es va publicar el passat dissabte 23 de juliol és la presentació de la sol·licitud per via telemàtica.


El personal funcionari de la CAIB en situació de servei actiu pot emplenar i registrar telemàticament la sol·licitud, juntament amb la memòria (per a places de nivell 26 o superior) o el currículum (per a places de lliure designació), a través del Portal de Serveis al Personal <portaldelpersonal.caib.es>.

El procés és molt senzill, de tota manera si necessitau ajuda no dubtau en posar-vos en contacte amb nosaltres i venir al nostre local per explicar-vos amb més detall el funcionalment del procés.

C/ Jeroni Antich, 5, 3, C, 07003, Palma
Tel. 971 454 819  - Fax 971 221 400
funcionaris.caib@ugt-fspib.org

El tràmit, a més de via telemàtica, també es pot realitzar presencialment amb el model oficial que és a disposició de les persones interessades a l’EBAP, a les conselleries del Govern i en el web <http://ebap.caib.es>

Recordau que el termini estarà obert fins dia 31 d’agost.

Salutacions i sort a tots en el concurs.

divendres, 22 de juliol de 2016

NOTES DE PREMSA

El Govern aprova la convocatòria per la provisió de 1.054 llocs pel personal funcionari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Actualitat informativa 
Aquest dissabte es publica al Butlletí Oficial de les Illes Balears la resolució de la conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques que inclou les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment, així com la relació completa de les places ofertes en concurs de trasllats.
Aquest dissabte s’obre el procediment per a la presentació de sol·licituds al concurs de trasllats per a 1.054 places de funcionari de serveis generals al si de la CAIB. La publicació al BOIB de la convocatòria, les bases, els barems i les comissions tècniques d’avaluació inicia el procediment de concurs de trasllats, al qual pot optar el personal funcionari de l’Administració de la CAIB, sigui quina sigui la seva situació administrativa, llevat de la suspensió de feina, i sempre que hagi complert amb el requisit d’haver romàs el mínim establert en el lloc de feina.
La convocatòria afecta un total de 1.054 places laborals de les quals 195 pertanyen a lliure designació, mentre que la resta es definiran a través de concurs de mèrits. El termini de presentació de sol·licituds es tancarà el pròxim 31 d’agost, i posteriorment es constituiran les comissions de valoració, que seran les encarregades de fer el barem corresponent, i elevar a la consellera d’Hisenda i Administració Pública la proposta d’adjudicació.
El director general de Funció Pública, Pedro Jiménez, ha valorat de manera “molt positiva” la convocatòria, que s’ha publicat “així que ha estat llesta”, un cop s’ha efectuada i corregida la Relació de Llocs de Feina de serveis generals. Per Jiménez, aquest “concurs de trasllats suposa la primera passa que cal fer per la convocatòria d’oposicions a la funció pública de la CAIB”, i al mateix temps refermen “el compromís del Govern pel reordenament i l’optimització del servei públic que presta l’Administració de la Comunitat Autònoma a tots els ciutadans”.
Les places es convoquen a totes les conselleries del Govern i als organismes autònoms que en depenen directament. El repartiment de les places és el següent:

Presidència de les Illes Balears: 26
Vicepresidència, Conselleria de Turisme Recerca i Innovació: 33
Conselleria de Presidència: 59
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques: 84
Conselleria d’Educació i Universitats: 168
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació: 101
Conselleria de Salut: 84
Conselleria de Treball, Comerç i indústria: 65
Conselleria de Territori i Mobilitat: 58
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca: 117
Conselleria de Transparència, Cultura i Esports: 82
Escola Balear d’Administració Pública: 9
FOGAIBA: 18
IBESTAT: 5
IBDona: 9
PortsIB: 2
Servei de Salut de les Illes Balears: 38
SOIB: 96

Les sol·licituds es podran presentar de forma telemàtica, a través del portal de l’empleat de la CAIB, i per a la validació de les candidatures serà necessària la incorporació d’un currículum actualitzat de l’aspirant. En la valoració, s’incrementa el pes de la formació en el barem, per que els cursos de formació i perfeccionament superats en escoles d’administració pública passen a tenir 7 punts de valoració màxima envers el 4 de l’anterior convocatòria. Igualment els cursos superats amb data anterior a 31/12/2000 passen a valer la meitat que els aprovats posteriorment.
Com a novetat també s’incorpora l’obligació d’adjuntar una memòria sobre les funcions del lloc de treball que s’ha d’ocupar, per a totes aquelles places del nivell 26 i superior. Aquesta memòria, el formulari de la qual s’inclou a les bases de la convocatòria, haurà d’incloure una descripció sobre les funcions del lloc de treball al qual es concursa, els objectius que es pretenen assolir, les competències necessàries per a gestionar el servei i les aportacions que l’aspirant aportaria.
En la convocatòria del concurs de trasllats 2016 es recupera la base 14.2, per la qual es manifesta l’obligació de mantenir el lloc de feina al qual s’aspira per espai mínim d’un any, abans de poder optar a una nova comissió de serveis. Aquest punt va ser eliminat de les bases en l’anterior convocatòria, la de 2013.
Precisament la de 2013 va ser l’única convocatòria de concurs de trasllats que es fa fer durant la passada legislatura. L’adjudicació de places, 867, es va publicar al BOIB el 6 de febrer de 2014.

dimecres, 20 de juliol de 2016

ACORD DE LA MESA GENERAL DE L’EMPLEAT PÚBLIC DE L’ADMINISTRACIÓ DE LES ILLES BALEARS RELATIU AL RETORN DE DRETS
A poc a poc els treballadors públics de la comunitat autònoma aniran recuperant els drets laborals i socials arrabassats. Aquest és l'acord aconseguit aquest matí en la taula general d'empleats i empleades públics. Com va demanar Fsp-ugt Illes Balears, les dones embarassades de 37 setmanes podran demanar, des d'avui, un permís de gestació, que s'avança a les 35 setmanes en cas d'embaràs múltiple. Hem demanat que s'implementi al més aviat possible el permís de paternitat recollida en la recentment aprovada llei d'igualtat entre homes i dones.També, s'ha acordat crear grups de treball per calendarizar la recuperació de drets com l'abonament del cent per cent de les retribucions en cas de baixa per malaltia, La FeSP-UGT ha insistit a iniciar immediatament la negociació per aconseguir rapidamente, la devolució dels dies addicionals de lliure disposició, denominats ‘moscosos’, i els dies addicionals de vacances per antiguitat, coneguts com a ‘canosos’.

Més informació:

https://drive.google.com/file/d/0Bw18pIRa3oNCd25rdlJKUkdBZ0k/view


http://www.ugtbalears.com/es/noticias/Paginas/ugt-baleares-sindicato-empleados-publicos-caib-palma.aspx

 

 

 

divendres, 15 de juliol de 2016

Sentències guanyades

Èxits del vostre sindicat


Al darrer concurs el nostre sindicat va impugnar determinades valoracions incorrectes i 2 anys després i amb sentència favorable del Tribunal hem aconseguit les oportunes rectificacions.


Basta veure el Boib del 12/07/16

Resolució de la consellera d’Hisenda i AdministracionsPúbliques per la qual s’adjudiquen els llocs de treball F0134000A (ordenançamajor), i F01330029 (lloc base ordenança), en compliment de la Resolució per la qual s'executa la sentència núm. 207/2015, de 8 de maig de 2015 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma, en el recurs contenciós administratiu PA 194/2014

Resolució de la consellera d’Hisenda i AdministracionsPúbliques per la qual s’adjudiquen els llocs de treball F016220140 (lloc baseordenança), i F0162007A (lloc base ordenança), en compliment de la Resolució per la qual s'executa la sentència núm. 54 de 9 de febrer de 2016, de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ de les Illes Balears, dictada en el recurs contenciós administratiu PA 214/2014

Afiliats

Per tant vius en el proper concurs i qualsevol dubte posau-vos en contacte amb nosaltres.Gràcies per la vostra col·laboració

dimarts, 12 de juliol de 2016

Informa EXPRÉS


A la Mesa Sectorial d'avui dia 12 de juliol s´han negociat les següents propostes:

1.- Llocs vacants del concurs de trasllats.

Aproximadament sortiran uns 900 llocs vacants per aquest concurs. Avui en Mesa el nostre sindicat ha tornat a discrepar amb l´Administració ja que 'han produit Increments retributius de Complements de destí i específics en certes places. UGT ha demanat que es faci la revisió de complements específics a tots els col.lectius. La publicació en el Boib del concurs de trasllat és imminent.

**Recordam que el termini per presentar les sol.licituds s´ampliarà als mesos de juliol i agost per tal que hi hagi temps suficient per enviar les sol·licituds.

2.-Esborrany de decret d'exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per a l'ocupació de llocs de treball de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El nostre sindicat valora positivament el decret d'exigència de coneixements de llengua catalana. UGT es troba a favor  de la seva defensa i utilització en l' administració. El nostre sindicat ha demanat una baixada de nivells a les categories professionals de naturalesa laboral, trobam que hi ha col·lectius que es veuran afectats per uns nivells de llengua molt alts. L' administració ha rebaixat els coneixements de llengua a certificat de nivell A2 (coneixements orals) al personal laboral de nivell 7 i 8 del conveni col·lectiu, exceptuant els auxiliars de suport i Ordenances.
Pròxima Mesa Sectorial pendent de convocatòria.
Us seguirem informant

Gràcies per la vostra col·laboració

dimarts, 5 de juliol de 2016

Informa EXPRÉS

A la Mesa Sectorial d'avui dia 5 de juliol s´han aprovat les següents propostes:

1.- Proposta convocatòria, bases, barem de mèrits i designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de l´Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Des d'UGT trobam que el model que vol implantar l'Administració donant més pes a la formació hauria de ser progressiu, hem demanat en molts aspectes que es torni al model de concurs de l´any 2013, respectant pràcticament en la seva totalitat la baremació. És obligació de l'Administració donar el missatge als seus empleats públics per a pròxims concursos que la formació tindrà un pes molt important, per això hem demanat que es dugui a Mesa Tècnica l'estudi del proper concurs.

El termini per presentar les sol.licituds s´ampliarà als mesos de juliol i agost per tal que hi hagi temps suficient per enviar les sol·licituds.

2.- Projecte de Decret pel qual es crea l´especialitat de publicitat dins l´escala humanística i de ciències socials del cos facultatiu superior de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Pròxima Mesa Sectorial de serveis generals dia 12/07/16

Us seguirem informant

Gràcies per la vostra col·laboració


divendres, 1 de juliol de 2016

Mesa sectorialA la Mesa Sectorial de Serveis Generals d'ahir dia 30 varem tractar les modificacions de Relacions de llocs de treball de personal funcionari. Des d'aquí agraïr la presència d'aquells secretaris que es molestaren a defensar les seves propostes.


El nostre sindicat està en contra de certes pràctiques utilitzades per l'Administració de manera arbitrària segons el nostre parer.
 • Obertura excessiva de places de AA (Administració Autonòmica) a A5/A3 (Totes les administracions públiques).
 • Excessives places de Lliure designació.
 • Gran número de places amb el codi  2549 (tots el cossos)
 • Increments de Complements de destí i específic d'algunes places (UGT demana revisió de complements específics a tots els col.lectius.
   
El pròxim dia 5 de juliol continuarem a Funció Pública a una nova mesa sectorial on tractarem la resta de punts que ens falten.


dimecres, 29 de juny de 2016

Informa EXPRÉS


El director general de Funció Pública, Pedro Jiménez, ha convocat la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel proper dia 30 de juny de 2016.

dimecres, 22 de juny de 2016

dimarts, 21 de juny de 2016

VISITA DE NUESTRO SECRETARIO GENERAL

PEPE ÁLVAREZ,SECRETARIO GENERAL DE UGT, PRESENTA EL PLAN 20 ACTUACIONES URGENTES PARA EL PROGRESO Y BIENESTAR SOCIAL, EN PALMA

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, Ha participado hoy en una asamblea participativa, llenando el salón de actos de delegados y delegadas, a los que ha presentado “20 actuaciones urgentes para el progreso y el bienestar social” en la sede de UGT en Palma.

El secretario general ha manifestado, que le gustaría una mayoría de progreso, que pueda empezar derogando las reformas laborales.

Álvarez ha declarado, que confía en que la Iniciativa Legislativa Popular, para que se apruebe una renta mínima, sea tenida en consideración por el Parlamento. También ha reivindicado un cambio en las políticas sociales, para que estas acompañen a quienes no llegan a final de mes.
La asamblea ha concluido, dando respuesta el secretario general Pepe Álvarez, a una serie de preguntas realizadas por delegados presentes en el acto.

divendres, 17 de juny de 2016

Informa EXPRÉSMesa Tècnica de Negociació de Serveis Generals (17-06-2016)

Avui ha tingut lloc la reunió de la Mesa Tècnica de Serveis Generals en la que s'ha tractat després de moltes reunions el Concurs de trasllat del personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La darrera setmana del mes de juny està prevista la Mesa Sectorial per aprovar la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari.

El següent pas serà la publicació i s'obrirà el termini per presentar les sol·licitus.

Us seguirem informant!!!

Gràcies per confiar amb nosaltres.

Palma, 17-06-2016

dijous, 16 de juny de 2016

Cicle de conferències sobre innovació en la selecció i la promoció d'empleats públics

 

3a CONFERÈNCIA

“LA CERTIFICACIÓ PER A  DIRECTIUS PÚBLICS PROFESSIONALS”Ponent: Enrique González María
Data: 27 de juny de 2016
Horari: de 12.00 a 14.00 h
Lloc: EBAP (aula 10)Objectiu:
 • Donar a conèixer l’experiència del Centre de Registre i Certificació de Persones (CERPER) en la certificació de directius públics professionals.


Continguts:
1. Presentació de l’Associació Espanyola per a la Qualitat (AEC) i del Centre de Registre i  Certificació de Persones (CERPER).
2. Conceptes sobre la certificació de persones.
3. Certificació de directius públics professionals (DPP):
 • Objectius i contingut de l’esquema.
 • Procés de desenvolupament de l’esquema.
 • Situació de la certificació DPP.


Destinataris:
Professionals, habilitats i responsables tècnics i polítics de recursos humans de l’Administració autonòmica i local; personal directiu que participa en la definició del model de competències directives de l’Administració de la CAIB, així com representants sindicals interessats en la matèria.

Certificació: Tots els empleats públics tindran dret a la certificació de les hores assistides.

Termini d’inscripció: Del 13 al 23 de juny de 2016.


Per fer la inscripció, clicau aquí.

dijous, 9 de juny de 2016

Secretaria Autonómica

42 Congreso federal UGT

El 42 Congreso Federal celebrado en Madrid los días 10 y 11 de mayo del 2016 ha traído un proceso de reestructuración y cambio a nuestra organización, con el objetivo de modernizar su estructura para hacerla más eficaz, cercana a los trabajadores y a la sociedad.    
En nuestro ámbito autonómico se celebró el congreso constituyente los días 3 y 4 de junio del 2016 que ha supuesto el nacimiento de la nueva Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) en la cual confluyen los sectores de la FSP y el sector de Enseñanza (FETE).

Nueva Federación FeSP

Ante éste nuevo panorama se han producido cambios en la dirección del sector de autonómica. El anterior secretario, Jordi Crehuet Reyes pasa a ser designado Secretario de  acción sindical, comunicación y salud laboral. El nuevo secretario designado para el sector de autonómica es Ramón Ordóñez Nievas.

Ambos os damos las gracias por seguir confiando en nuestra gestión. Desde los diferentes puestos de responsabilidad dentro de la UGT esperamos recuperar todos y cada uno de los derechos usurpados éstos últimos años.  

dilluns, 6 de juny de 2016

RECUPERAR Y AMPLIAR DERECHOS: UN OBJETIVO IRRENUNCIABLE


 
A pesar de que el Govern ha manifestado reiteradamente su intención de devolver los derechos usurpados a todos los empleados y empleadas del sector público, hasta el momento, no ha dado cumplimiento a esa promesa.

Consideramos que el Govern debe pasar de las palabras a los hechos para ganarse la credibilidad.


Por ello, UGT promueve la recogida de firmas para exigir de forma prioritaria e inmediata, la devolución de los recortes a las empleadas y los empleados públicos de les Illes Balears.


UGT, con su capacidad negociadora y de movilización tanto jurídica como en las calles y medios de comunicación es la llave capaz de abrir la devolución de derechos, pero de ti depende sumarte a la campaña y usarla firmando la petición.


Entre las cuestiones cuya devolución es prioritaria para la UGT están:

 • La devolución inmediata de los días adicionales de Libre Disposición (“Moscosos”) así como los adicionales de vacaciones por antigüedad (“Canosos”). 
   
 • La recuperación de las 35 horas semanales (mediante modificación de horarios). 
   
 • El abono del 100% de las retribuciones en los procesos de Incapacidad Temporal
   
 • Alcanzar el 100% de las sustituciones en las diferentes administraciones de la CAIB.
   
 • Recuperación y estabilización de las plantillas para una mejora de los Servicios Públicos de la CAIB. 
   
 • Homogenización de la Acción Social entre los diferentes colectivos de las distintas administraciones de la CAIB. 
   
 • Homogenización de los Permisos y licencias entre los diferentes colectivos de las distintas administraciones de la CAIB. 
   
 • La implantación del permiso a las 37 semanas de embarazo que se ha establecido para el personal de la Administración General del Estado.ÚNETE A LA RECOGIDA DE FIRMAS,
NO RENUNCIES A TUS DERECHOS